Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

Semantic Web Layered Cake (2008)


Unicode
URI

  • Unicode je standard za predstavljanje znakova
  • URI standard za identifikovanje i lociranje resursa

XML

  • XML i sa njim povezani standardi se koriste za strukturiranje podataka

RDF

  • RDF je jednostavan okvir za predstavljanje metapodataka koji koristi URI za identifi kaciju izvora na Webu i graf za opis relacija, to jest semantičkih veza između resursa.

RDFS

  • RDF Shema je semantičko proširenje RDF-a, jednostavan rečnik, alat za opisivanje grupa međusobno povezanih izvora i prirode njihovih relacija

Ontologije

  • Ontologije su jezici, formalno definisani sistemi pojmova i/ili koncepata i relacija za izražavanje kompleksnih osobina izvora i njihovih veza

Logika i dokaz

  • Logika i dokaz automatizovani sistem za zaključivanje iznad ontološke strukture služi za stvaranje novih uticajnih veza

Poverenje

  • U ovome sloju treba da se nalaze elementi za zaključivanje dovoljni za stvaranje poverenja u informacije dobijene pomoću Web-a

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.