Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

เว็บ

เว็บมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงจากอุตสาหกรรมต่อสังคมข้อมูลและให้โครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพใหม่ของการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อกิจการเช่นเดียวกับการจัดเตรียม

  • พร้อมใช้งานสูง
  • ความเกี่ยวข้องสูง
  • ค่าใช้จ่ายต่ำ


Speaker notes:

Content Tools