Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

URI

  • URI = ทรัพยากรตัวบ่งชี้
  • ที่ใช้ในการสร้างชื่อซ้ำกันทั่วโลกสำหรับทรัพยากร
  • วัตถุที่มีตัวตนชัดเจนทุกคนสามารถเป็นทรัพยากร
    • หนังสือ, สถานที่, องค์กร ...
  • ในโดเมนหนังสือไอทำหน้าที่จุดประสงค์เดียวกัน

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.