Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

ข้อมูลอย่างย่อ

  • มาตรฐานการสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับการจัดเก็บและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
  • ช่วยให้เกือบตัวแทนไวยากรณ์เป็นอิสระจากข้อมูลการกระจายในรูปแบบของกราฟรูปแบบข้อมูลตาม
  • บริสุทธิ์ RDF เป็นบุคคลที่มุ่งเน้นมาก
  • เกือบจะเป็นไปได้ที่จะเป็นตัวแทนของคีไม่
    • ดูบรรยาย RDF-Schema

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.