Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

อนาคต

  • ต้นมาก ร่างการทำงาน
  • รุ่นก่อนหน้านี้ของ RDF ใช้คำว่า "อ้างอิง RDF URI" แทน "IRI" และอนุญาตให้ตัวละครเพิ่มอีก: " < "," > "," { "," } "," | "," \ "," ^ " " ` "' '(คู่ quote) และ " "(เว้นวรรค)
  • ใน Iris อักขระเหล่านี้จะต้องมีเปอร์เซ็นต์การเข้ารหัสตามที่อธิบายไว้ใน 2.1 ส่วน ของ [ RFC3986 ]
  • ตัวอักษรที่มีแท็กภาษาตอนนี้ยังมีประเภทข้อมูล IRI

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.