Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

ไวยากรณ์ RDF / JSON

 • RDF / JSON มีเรื่องแบบ S, P กริยาวัตถุ O

  { "S" : { "P" : [ O ] } }   
  
 • ประเภท: จะต้องมี URI โหนดตัวอักษรหรือเปล่าและจะต้องมีการเขียนในกรณีที่ต่ำกว่า
 • ค่าอธิบายข้อมูลของวัตถุ
  • การปฏิบัติที่ดีที่สุด: Render URI ทั้ง
 • หลังสวน: ภาษาของตัวอักษร ตัวเลือก แต่ถ้ามันมีอยู่แล้วก็อาจจะไม่ว่างเปล่า
 • ชนิดข้อมูลของวัตถุตัวเลือก: ประเภทข้อมูล

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.