Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

RDF-Schema คืออะไร?

เราสามารถใช้ RDF อเนกประสงค์ที่จะแสดงข้อเท็จจริงที่ต้องการ:

 ex:AlbertEinstein   ex:discovered   ex:TheoryOfRelativity .


แต่วิธีการที่เราสามารถปรับแต่งการดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่

  • วิธีที่เราสามารถกำหนดว่าอดีตกริยา: ค้นพบมีบุคคลที่เป็นเรื่องและทฤษฎีเป็นวัตถุ?
  • วิธีที่เราสามารถแสดงว่ามีอัลเบิร์ Einstein เป็นนักวิจัยและนักวิจัยที่ทุกคนเป็นมนุษย์?

ความรู้ดังกล่าวเรียกว่าคีความรู้หรือความรู้ศัพท์

RDF-Schema ทำให้เรามีความเป็นไปได้ในการจำลองความรู้ดังกล่าว


Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.