Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

นกฮูกนกฮูก 1 และ 2 และประวัติศาสตร์

 • นกฮูกกลายเป็นคำแนะนำ W3C ในปี 2004 นกฮูก 2 ในปี 2009
 • นกฮูก 2 แต่ขยายอย่างเข้ากันได้ย้อนหลังของนกฮูก
 • ย่อยภาษาที่แตกต่างกันสายพันธุ์นกฮูกนกฮูก vs 2 โปรไฟล์
 • ประโยคน้ำตาล (แล้วเป็นไปได้ แต่ตอนนี้ง่ายต่อการด่วน)
  • เคล็ดสหภาพของชั้นเรียน
 • expressivity ใหม่
  • กุญแจ
  • สถานที่ให้บริการเครือข่าย
  • ประเภทข้อมูลที่ร่ำรวยช่วงข้อมูล
  • ข้อ จำกัด cardinality ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
  • อสมมาตรสะท้อนและคุณสมบัติเนื่อง
  • ความสามารถในการเพิ่มคำอธิบายประกอบ

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.