Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

Undecidability ของ SWRL

SWRL เป็นที่ตัดสิน

มีขั้นตอนวิธีโดยที่หนึ่งสามารถวาดข้อสรุปตรรกะใด ๆ จากทุกฐานความรู้ SWRL ไม่มีแม้ว่าใด ๆ (จำกัด ) มีจำนวนมากของเวลาการประมวลผลและหน่วยความจำ

จริง แต่ที่เป็นไปได้:

  1. ขั้นตอนวิธีการวาดข้อสรุปทั้งหมดจากส่วนหนึ่งของฐานความรู้ SWRL
  2. ขั้นตอนวิธีการที่ดึงออกมาจากความรู้ SWRL ทั้งหมดฐานเป็นส่วนหนึ่งของข้อสรุป

ทั้งสองมีความเป็นไปได้นิด ๆ ถ้า "ส่วน" ที่เหมาะสมมีขนาดเล็กมาก


Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.