Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

รูปแบบการแลกเปลี่ยนกฎ (RIF)

  • Engl รูปแบบการแลกเปลี่ยนกฎ (RIF)
  • เมื่อ 22 มิถุนายน 2010 นำมาเป็นมาตรฐานของ W3C
  • มุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยนของกฎ - ไม่ได้รูปแบบมาตรฐานสำหรับภาษาทั้งหมด
  • ภาษาเดียวไม่สามารถตอบสนองความต้องการสำหรับกระบวนทัศน์ที่แตกต่างกันและมักจะใช้
  • ครอบครัวเรียกว่าภาษาถิ่น (ภาษา)
  • RIF เป็นชุด (ชุด) และขยาย (ขยาย)

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.