Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

จากประโยค

ระบุที่กราฟควรพิจารณาโดยปลายทาง

  • ถ้ามองข้ามกราฟเริ่มต้นที่เรียกว่าถูกนำมาใช้
  • ถ้าระบุแบบสอบถามที่มีการประเมินโดยใช้กราฟที่กำหนดทั้งหมด
  • ถ้าเป็นกราฟระบุชื่อกราฟชื่อสามารถนำมาใช้ในส่วนของแบบสอบถาม

กราฟสามารถ dereferenced โดยปลายทาง SPARQL


Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.