Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

การประเมินผลการติดตั้ง

  • การขาดมาตรฐานในการประเมินผลนกฮูก / DL การเรียนรู้
  • ขั้นตอน: แปลงมาตรฐานที่มีอยู่เพื่อ OWL (เสียเวลาต้องมีความรู้โดเมน)
  • วัดความแม่นยำในการพยากรณ์จากการตรวจสอบข้ามสิบเท่า
  • ส่วนที่ 1: การประเมินผลกระทบนกฮูก / DL ระบบการเรียนรู้
  • ส่วนที่ 2: การประเมินผลกับระบบอื่นML (ปัญหาการเกิดมะเร็ง)
  • ส่วนที่ 3: การประเมินผลจากยานอภิปรัชญา

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.