Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

การประเมินผลการเรียนรู้อภิปรัชญา

  • 5 studens ปริญญาเอก
  • 5 จีส์จริงในโดเมนที่แตกต่างกัน
  • 998 การตัดสินใจของผู้ทดสอบแต่ละ 92 ชั้นเรียน
  • ใน 35% ของกรณีที่ได้รับการยอมรับคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงอภิปรัชญา
  • ปัญหาคุณภาพอภิปรัชญาข้อผิดพลาดในการสร้างแบบจำลอง (เรียน unsatisfiable, ร้าวฉานและร่วมสับสน ฯลฯ )

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.