Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

สรุปผลการวิจัย

  • การศึกษาอภิปรัชญาเป็นพื้นที่การวิจัยที่มีความหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิจัยหลายคน (NLP, กลไกการเรียนรู้วิศวกรรมอภิปรัชญา)
  • วิธีการที่แตกต่างกันในการใช้แหล่งข้อมูลและการแสดงออกของจีส์ถูกสร้างขึ้น
  • ประกอบการปรับแต่งตามการเรียนรู้เป็นวิธีการหนึ่งสำหรับคำจำกัดความการเรียนรู้ (กับการใช้งานด้านนอกของจีส์การเรียนรู้)
  • วิกิพีเดียใหม่ (ก่อสร้าง): http://ontology-learning.net
  • อภิปรัชญาใหม่การเรียนรู้หนังสือในปี 2011

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.