Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

ดิจิตอลห้องสมุดและคลังเก็บ

  • เสมือนนานาชาติผู้มีอำนาจไฟล์ (VIAF) โครงการเป็นข้อมูลที่เชื่อมโยง
  • DBpedia ยังสามารถให้:
    • ข้อมูลบริบทสำหรับบรรณานุกรมและบันทึกเก็บถาวร (เช่นกลุ่มผู้เข้าชมของผู้เขียน, หน้าแรกของภาพยนตร์, ภาพ ฯลฯ )
    • ตัวบ่งชี้ที่มีเสถียรภาพและ curated สำหรับการเชื่อมโยง
    • ช่วงกว้างของหัวข้อที่วิกิพีเดียสามารถสร้างพื้นฐานสำหรับพจนานุกรมสำหรับการทำดัชนีเรื่อง

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.