Current Slide

Small screen detected. You are viewing the mobile version of SlideWiki. If you wish to edit slides you will need to use a larger device.

บทเรียนที่ได้รับ

 • โครงการที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันมากและ
  ที่มีทรัพยากร จำกัด มากต้องใช้ในการสร้างการทำงาน
  ฐานความรู้ / การประยุกต์ใช้ร่วมออกแบบ
 • การมองเห็นเวลาที่เหมาะสมของฐานความรู้สำหรับชุมชนที่กว้างขึ้น,
  การปรับแต่งเพิ่มเติมจะถูกเรียกโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับ
  ชุมชน
 • โม้แรงจูงใจอันเนื่องมาจากการให้บริการประชาชนในช่วงต้น
 • เติบโตมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เชี่ยวชาญโดเมนเป็นความพร้อมของ
  ความรู้พื้นฐานบนเว็บข้อมูลที่เชื่อมโยง
 • CPL เป็นหนึ่งในครั้งแรกที่ฐานความรู้ prosopographical เมื่อ
  เว็บข้อมูล

Speaker notes:

Content Tools

Sources

There are currently no sources for this slide.