Ομαδοσυνεργατικά σχεδιάζουμε ψηφιακά εκπαιδευτικά σενάρια στο SlideWiki

Κυπαρισσία ΠαπανικολάουΜαρία Μουντρίδου | Ελένη ΖαλαβράΑγγελική Τρυπηνιώτου | Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - ΑΣΠΑΙΤΕ
Εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ στην εκπαίδευση
Τα εργαλεία μας…
The                          platform https://slidewiki.org/ 
Πλατφόρμα online ανοιχτού κώδικα για δημιουργία και κοινή χρήση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) ως παρουσιάσεων.
 
Μοντέλο των 5 σταδίων της ηλεκτρονικής μάθησης Salmon (2002, 2013) 
Αποτυπώνει μια προτεινόμενη σταδιακή ανάπτυξη της διδασκαλίας και μάθησης
Εμπειρική Μελέτη Μεθοδολογία
  Ερευνητικά ερωτήματα
Συλλογή και ανάλυση δεδομένων
 
  • Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε  | 134 φοιτητές (Τμ. Εκπ. Πολιτικών Μηχανικών & Εκπ. Μηχανολόγων Μηχανικών)  | «Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα» (προπτυχιακό ΣΤ’ εξαμήνου)
  • Διερευνήθηκε η συνεργατική συμπεριφορά  σε περιβάλλον wiki υποψηφίων εκπαιδευτικών κατά την σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων σύμφωνα με ένα σύνολο τεχνολογικών και παιδαγωγικών προδιαγραφών, χρησιμοποιώντας το διερευνητικό μοντέλο των Ιστοεξερευνήσεων (WebQuests) και ενσωματώνοντας διάφορες τεχνολογίες, όπως εργαλεία web 2.0.
  • Οργάνωση μαθησιακού πλαισίου βάσει του μοντέλου των 5 σταδίων της η-μάθησης της Salmon (2013)
  Αποτελέσματα – Ευχρηστία
67 lστοεξερευνήσεις (SlideWiki decks) από 34 φοιτητές
 
125 απαντημένα ερωτηματολόγια SUS 
 
 
125 απαντημένα ερωτηματολόγια (38  
ερωτήσεις) που αποτιμούν την εμπειρία  
μαθησιακού σχεδιασμού των φοιτητών
 
 
Πού στοχεύουμε;
§εμπλοκή των εκπαιδευόμενων σε εποικοδομητικού τύπου μαθησιακά πλαίσια με αυξημένη δράση και αλληλεπίδραση
Πώς;
§εμπλοκή σε δραστηριότητες σχεδιασμού εκπαιδευτικών σεναρίων (learning design) με ψηφιακά εργαλεία που απαιτούν το συνδυασμό τεχνολογικής γνώσης με τη γνώση του γνωστικού αντικειμένου και της διδακτικής του
§συνεργασία με ομότιμους για την καλλιέργεια κουλτούρας συν-δημιουργίας και διαμοιρασμού με δεοντολογικά δόκιμο τρόπο
Ποια η γνώμη των φοιτητών για την ευχρηστία και τη χρησιμότητα του SlideWiki;
Ποιες είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών για το SlideWiki σχετικά με την υποστήριξή τους στην ανάπτυξη των Ιστοεξερευνήσεων;
Ποιες είναι οι αντιλήψεις των φοιτητών για το SlideWiki σχετικά με τη διευκόλυνση της συνεργατικής συγγραφής περιεχομένου;
 
 
 
  Αποτελέσματα – Χρησιμότητα
  Αποτελέσματα – Συνεργατική συγγραφή
  Αποτελέσματα – Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
The research “SlideWiki for collaborative learning design” is implemented and funded through the Horizon 2020 EU research and innovation program, SlideWiki EU Project - EU ICT-20-2015 Project SlideWiki, Grant Agreement No 688095.
Μελλοντικά σχέδια
§Αποτίμηση με βάση τα analytics της πλατφόρμας
§Συμβολή στη βελτίωση της πλατφόρμας
§Σύγκριση με δεδομένα προηγούμενων ερευνών
 
Αποτέλεσμα εικόνας για ασπαιτε