เช่นในเต่าไวยากรณ์ที่ใช้

{
?x rdf:type    p:Novel ;
p:page_number ?n ;
p: price    [
p:currency :Euro ;
rdf:value  ?z
] .
?n > "500" ^^xsd:integer .
?z < " 20.0 " ^^xsd:double .
}
=>
{ <me> p:buys ?x }

เช่นเดียวกันกับการนำเสนอไวยากรณ์ RIF

Document (
Prefix ...
Group (
Forall ?x ?n ?z (
<me> [p:buys−>?x ] :− And (
?x rdf:type p:Novel
?x[p:page_number−>?n p:price−>_abc]
_abc [p:currency−>:Euro rdf:value−>?z]
External(pred:numeric−greater−than(?n "500"^^xsd:integer))
External(pred:numeric−less−than(?z "20.0"^^xsd:double))
)
)
)
)

ค้นพบความสัมพันธ์ใหม่ ...

Forall ?x ?n ?z (
 [p:buys−>?x] :− And(
  ?x rdf:type p:Novel
  ?x[p:page_number−>?n p:price−>_abc]
  _abc[p:currency −>:Euro rdf:value−>?z ]
  External(pred:numeric−greater−than(?n "500"^^xsd:integer))
  External(pred:numeric−less−than(?z "20.0"^^xsd:double))
 )
)
ร่วมกับ:
<http://.../isbn/...> a       p:Novel ;
            p:page_number "600"^^xsd:integer ;
            p: price   [
              rdf:value  "15.0"^^xsd:double ;
              p:currency :Euro
            ] .
ผล:
<me> p:buys <http://...isbn/...> .