สหพันธ์แบบสอบถาม

คำหลักที่ช่วยให้บริการสหพันธ์ระหว่าง endpoints SPARQL หลาย

endpoints กระจายแบบสอบถาม