เค้าโครง

  • ข้อมูลที่มีคุณภาพคืออะไร?
  • ข้อมูลที่มีคุณภาพคือเหตุผลสำคัญหรือไม่
  • ความท้าทาย
  • ข้อมูลด้านคุณภาพ
  • ข้อมูลมิติที่มีคุณภาพและตัวชี้วัด
  • เครื่องมือในการประเมิน

กลุ่มขนาด

  • หกกลุ่ม:
    • การเข้าถึง
    • เชื่อถือ
    • เนื้อแท้
    • บริบท
    • dynamicity ชุดข้อมูล
    • representational

ขนาดและความสัมพันธ์ของพวกเขา

การเปรียบเทียบเครื่องมือ

การเปรียบเทียบเครื่องมือในการประเมินคุณภาพตามคุณลักษณะต่าง ๆ