เค้าโครง

 • ข้อมูลที่มีคุณภาพคืออะไร?
 • ข้อมูลที่มีคุณภาพคือเหตุผลสำคัญหรือไม่
 • ความท้าทาย
 • ข้อมูลด้านคุณภาพ
 • ข้อมูลมิติที่มีคุณภาพและตัวชี้วัด
 • เครื่องมือในการประเมิน

กลุ่มขนาด

 • หกกลุ่ม:
  • การเข้าถึง
  • เชื่อถือ
  • เนื้อแท้
  • บริบท
  • dynamicity ชุดข้อมูล
  • representational

ขนาดและความสัมพันธ์ของพวกเขา

การเปรียบเทียบเครื่องมือ

การเปรียบเทียบเครื่องมือในการประเมินคุณภาพตามคุณลักษณะต่าง ๆ