เหตุผลและ SPARQL

เหตุผลที่ไม่ได้เป็นคุณลักษณะ SPARQL

เหตุผลบางอย่างที่สามารถจำลองด้วย SPARQL

ที่ขาดหายไปของสมาคมโดยตรงกับชั้นเรียนผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่มีรูปแบบเช่น

{rdfs ย่อย:? subClassof ผู้ปกครอง
? subsub rdfs: subClassOf ย่อย ... }

Creator: soeren (TIB)

Contributors:
-


Licensed under the Creative Commons
Attribution ShareAlike CC-BY-SA license


This deck was created using SlideWiki.